miércoles, 2 de enero de 2008

Problema -4 (setembre 1997)

Problema -4, setembre 1997
Una empresa fabrica dues classes de cargols, A i B. En la producció diària se sap que el nombre de cargols de la classe B no supera el nombre de cargols de la classe A més 1000 unitats, que entre les dues classes no superen les 3000 unitats i que els de la classe B no baixen de les 1000 unitats. Sabent que els cargols de la classe A valen 20 pessetes la unitat i que els de la classe B en valen 15, calculeu el cost màxim i mínim que pot valer la producció diària, i digueu amb quants cargols de cada classe s'atenyen aquest màxim i aquest mínim.
Variables Nombre de cargols Cost unitari

Total cost

Cargols A

x

x 20 pts 20 x

Cargols B

y

y 15 pts 15 y
Restriccions y<= 1000 + x
y>=1000
x+y <=3000
Inequacions

y<= 1000 + x

y>=1000

x+y <=3000

Funció objectiva: 20x + 15 y
a) per al màxim 2000 cargols de la classe A, 1000 de la classe B amb un cost de 55000 pessetes.
b) Per a la producció mínima 1000 cargols de la classe B amb un cost de 15 pessetes.


martes, 1 de enero de 2008

Problema -3 ( setembre 1997)

Problema -3, setembre 1997
En un magatzem hi 100 caixes de tipus A i 100 caixes de tipus B, Les de tipus A pesen 100 kg, tenen una capacitat de 30 decímetres cúbics i tenen un valor de 75000 pessetes. Les de tipus B pesen 200 kg, tenen una capacitat de 40 decímetres cúbics i un valor de 125.000 pessetes. Un camió pot carregar un pes màxim de 10 tones i un volum màxim de 2.400 decímetres cúbics. A més li han dit al xofer que el nombre de caixes de tipus A que carregués no fos el doble de les de tipus B que carregués. Quantes caixes de cada mena ha de carregar el camió per tal que l'import de la mercaderia que porti sigui màxim?
Variables Nombre de caixes

Pes

Volum Encàrrec Guany unitari

Total guany

Caixes A

x

x 100x 30x 75000 pts 75000x

Caixes B

y

y 200y 40y 125000 pts 125000y
Restriccions x<=100 <=10000 <=2400

x<=2y


y<=100 100x+200y 30x+40y
Inequacions

100x+200y

<=10000

30x+40y

<=2400

x<=2y

Funció objectiva: 75000x + 125000 y
La càrrega de màxim valor és de 40 caixes de tipus A i de 30 de tipus B amb un valor de 6.750.000 pessetes.


Problema 6 (setembre 2000)

Problema 6, setembre 2000
En una refineria es produeixen dos tipus de fertilitzants a partir de quatre compostos: nitrogen, àcid fosfòric, potassi soluble i guano. A la taula següent s'expressa la composició per bidó d'aquests dos fertilitzants:
Nitrogen Àcid fosfòric Potassi Guano
Fertilitzant 1 20 litres 30 litres 30 litres 20 litres
Fertilitzant 2 10 litres 10 litres 60 litres 20 litres
L'empresa disposa de 900 litres de nitrogen i de 1400 litres de guano, i les quantitats dels altres dos components no estan limitades, encara que a causa del gran estoc existent d'aquests productes cal utilitzar almenys 600 litres d'àcid fosfòric i 1800 litres de potassi. Cada bidó de fertilitzant 1 suposa un benefici de 6 €, i de 5 € cada bidó de l'altre fertilitzant, Trobeu quina quantitat de fertilitzant de cada classe cal produir per obtenir un benefici màxim.
Variables

Nitrogen

Àcid fosfòric Potassi Guano Guany unitari

Total guany

Fertilitzant 1

x

20x 30x 30x 20x 6 € 6x

Fertilitzant 2

y

10y 10y 60y 20y 5 € 5 y €
Restriccions <=900 >= 600

>= 1800

<=1400
20x+10y 30x+10y 30x+60y 20x+20y
Inequacions

20x+10y

<=900

30x+10y

>=600

30x+60y

>= 1800

20x+20y

<=1400

Funció objectiva: 6x + 5 y
La solució més beneficiosa és fabricar 20 bidons de fertilitzant 1 i 50 de fertilitzant 2 amb un benefici de 370 €.